Ordräknaren/Artiklar/Gemensam röst på webbplatsen

Gemensam röst på webbplatsen - en fallstudie

Att skapa en enhetlig närvaro på en webbplats är inte bara en fråga om visuell design. Språkliga riktlinjer är minst lika avgörande som designriktlinjer när det gäller att framställa en sammanhängande och professionell digital närvaro. I den här artikeln dyker vi djupare in i hur vi genom en metodisk process skapade och implementerade språkliga dokument i fyra kritiska steg.

1. Identifiering av behovet

Allt började med en enkel insikt: När vi granskade vårt befintliga innehåll fann vi inkonsekvenser. Från sidan till sidan, och ibland inom samma sida, varierade tonen, stilen och terminologin. Detta var inte bara ett estetiskt problem. Inkonsistent språk kan leda till förvirring, minska förtroendet och i värsta fall driva bort besökare. Vi förstod att för att verkligen engagera vår målgrupp behövde vi tala med en enhetlig röst.

2. Utarbetande av riktlinjer

Med en klar bild av vad vi ville uppnå, samlade vi ett team bestående av språkexperter, innehållsskapare och digitala strateger. Tillsammans arbetade vi fram riktlinjer som täckte allt från grundläggande grammatik till specifik terminologi relaterad till vår bransch. Viktigare än de tekniska detaljerna var dock avsnittet om ton och stil. Vi ville att våra besökare skulle känna igen oss inte bara genom vad vi sa, utan hur vi sa det.

3. Intern utbildning

De bästa riktlinjerna är värdelösa om de inte följs. För att säkerställa bred acceptans och förståelse inom organisationen, organiserade vi workshoppar för alla som var involverade i innehållsskapande. Genom att använda exempel från vår egen webbplats, både bra och dåliga, kunde vi illustrera vikten av att följa de nya riktlinjerna. Denna interaktiva ansats ledde till djupare engagemang och förståelse bland teammedlemmarna.

4. Fortlöpande granskning och uppdatering

Språk är inte statiskt. Det utvecklas ständigt i respons på kulturella, tekniska och sociala förändringar. Som en del av vår långsiktiga strategi införde vi kvartalsvisa granskningar av våra språkliga riktlinjer. Denna process säkerställer att vi inte bara upprätthåller våra nuvarande standarder, utan att vi också anpassar oss till förändringar och fortsätter att tala med vår målgrupp på det mest effektiva sättet.

Slutsats

Genom att följa dessa fyra steg har vi lyckats förvandla vår webbplats från en blandning av röster till en harmoniserad och fokuserad plattform. Genom att prioritera språklig konsistens i linje med visuell design har vi förstärkt vårt varumärkes budskap, ökat användarens engagemang och skapat en starkare relation med vår målgrupp.

Skriv en kommentar