Variera meningarnas längd

Hur du väljer att strukturera din text i form av meningar är väldigt viktigt. Om meningarna är för korta har texten en förmåga att snabbt bli svårläst och "hackig", är meningarna istället för långa kan texten bli svårläst och "förvirrande". Långa meningar gör ofta att man tappar bort sig mitt i texten och behöver läsa om hela stycken.

Använd läsbarhetsindexet LIX

Ett sätt att analysera läsbarheten hos din text är att använda det så kallade läsbarhetsindexet LIX, det skattar hur svårtläst din text är utifrån ett matematiskt samband mellan antal ord och meningar i en text. Vi har byggt ett verktyg som automatiskt analyserar texter och ger en bedömning enligt en modifierad version av LIX, du hittar verktyget här: analysera text med hjälp av LIX.