Ordräknaren/Artiklar/Att använda citattecken

Citattecken - Inget bra gömställe

Några av de större problemen när det kommer till skrivande bland vuxna idag är oftast inte rena grammatik- eller stavfel. Utan istället handlar det ofta om att skribenterna har svårt att få fram sitt huvudbudskap, samt även att på ett tydligt sätt redovisa sina tankegångar. Detta i sin tur gör texterna svåra att förstå, vilket säger sig självt - om man inte själv riktigt vet vad man vill ha sagt, så är det svårt att uttrycka det på ett klart och tydligt sätt.

Ett sätt att se att en skribent inte riktigt har på det klara vad hen vill ha sagt, är när en text innehåller ett överflöd av citattecken. Detta tecken blir på ett sätt ett gömställe, där skribenten kan lägga en slags dimridå kring ett ord eller en fras. Ett annat exempel är att skribenten kan använda citattecken för att modifiera sin utsaga, för att låta läsaren förstå, men samtidigt inte till fullo ställa sig bakom det påstående som maskeras.

Problemet när man överanvänder citattecken på detta sätt är att det kan bli mycket svårt för läsaren av texten att förstå alla dessa dimridåer och hemliga signaler. Framför allt eftersom man då frångår de skrivregler som finns kring citattecken och hur de bör användas, som är:

Ett sätt som skribenter frångår dessa regler och börjar sätta citattecken i andra sammanhang är när denne vill förstärka eller betona någonting, men risken då är att användningen av citattecken istället förväxlas med hur man kan använda det för att markera ironi. Se till exempel på meningen här nedan, hur skulle du välja att tolka den?

Rickard är "expert" inom sitt område, och under seminariet tog han upp "de rätta frågorna".

I fallet ovan är det kanske mest troligt att skribenten velat förstärka att han är expert, eller kanske att denne inte känner sig säker på vad som krävs för att kalla någon en expert inom ett område. Likaså verkar det finnas en del osäkerhet kring "de rätta frågorna" vilket har föranlett att frasen fick citattecken runt sig. Risken i fall som detta är att läsaren uppfattar användningen av citattecken som ironisk, och att den expert som benämns inte alls är expert.

För att sammanfatta kan det alltså vara klokt att vara sparsam med sitt användande av citattecken, och istället reda ut sina tankegångar innan man betraktar en text som färdig. Men ha i åtanke att det är helt okej att ha outredda tankar när man påbörjar sin skrivprocess, skrivandet kan faktiskt vara till stor hjälp när det gäller att reda ut dessa tankar. Men se till att texten är klar och tydlig när den skall publiceras, och kom ihåg att citattecken är ett dåligt gömställe som snarare framhäver än döljer en skribents osäkerhet.

Som en slutparentes kan vi även benämna att just själva ordet citattecken även kan kallas citationstecken, samt ibland även stavas fel som situationstecken.

Skriv en kommentar